چاپ و توزیع شماره ۲۵ نشریه افق پارس

در آغاز سال چهارم فعالیت، شماره بیست و پنجم نشریه افق پارس چاپ و توزیع شد.      

در آغاز سال چهارم فعالیت، شماره بیست و پنجم نشریه افق پارس چاپ و توزیع شد.